Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy „Lniany Sklep” o adresie internetowym www.lnianysklep.pl prowadzony jest przez litewską spółkę akcyjną „Siūlas”:

AB "Siūlas"
Birzai
Astravas 17
LT - 41190
Litwa


dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Warunki zawierania Umowy o Sprzedaży

Umowa uważana jest za zawartą z chwilą złożenia i opłacenia zamówienia w „Moim koszyczku” przez Klienta.

Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie mailowe, że zamówienie zostało przyjęte.

Każda zawarta Umowa o Sprzedaży jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych sklepu "Lniany Sklep".

3. Prawa i obowiązki

3.1 Klient ma prawo:

Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy o Sprzedaży, jeżeli o swej decyzji zawiadomi Sprzedającego na piśmie w okresie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem.

Jeżeli Klient otrzymał towar wadliwy albo niezgodny z towarem podanym w zamówieniu, Klient ma prawo:
1. żądać u Sprzedającego nieodpłatnie usunąć wady produktu (dokonać naprawy produktu);
2. żądać u Sprzedającego nieodpłatnie zamienić wadliwy produkt na produkt o odpowiedniej jakości;
3. żądać u Sprzedającego odpowiednio zmniejszyć cenę produktu;
4. jednostronnie zerwać umowę o sprzedaży i żądać zwrotu wpłaconej sumy za produkt.

Towar nie podlega zwrotowi i pieniądze nie są za niego zwracane, jeżeli towar był wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta.

3.2 Klient się zobowiązuje:

Klient jest zobowiązany do nieudostępniania swego hasła oraz loginu osobom trzecim.

Klient powinien wprowadzać swoje dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym oraz aktualizować zmieniające się dane osobowe.

Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować warunki korzystania z usług sklepu internetowego "Lniany Sklep", nie powinien też naruszyć przepisów prawnych Republiki Litewskiej.

3.3 Sprzedający ma prawo:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług bez wcześniejszego uprzedzenia poprzez całkowite zablokowanie lub ograniczenie konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla stabilnego działania sklepu internetowego „Lniany Sklep”.

Sprzedający zastrzega sobie prawo, gdyby tego wymagały ważne nieprzewidziane wypadki, przerwać albo zatrzymać działalność sklepu internetowego z wcześniejszym zawiadomieniem zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie albo w zasadach działania sklepu internetowego. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną.

3.4 Sprzedający zobowiązuje się:

Zapewnić Klientowi możliwości korzystania z usług sklepu internetowego "Lniany Sklep" na podstawie warunków omówionych w niniejszym Regulaminie.

Dostarczyć Klientowi zamówiony i opłacony towar na adres wskazany przez Klienta i w terminie podanym przez Sprzedającego w potwierdzeniu otrzymanego zamówienia.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych podanych przez Klienta w ankiecie rejestracyjnej/formularzu zamówienia sklepu internetowego.

4. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym ponosi Klient. Jeżeli w podanych przez Klienta danych osobowych wkradł się błąd, odpowiedzialność za spowodowane tym faktem niedogodności ponosi Klient.

5. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym ponosi Klient. Jeżeli w podanych przez Klienta danych osobowych wkradł się błąd, odpowiedzialność za spowodowane tym faktem niedogodności ponosi Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania ze sklepu internetowego.

Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie swego hasła i loginu osobom trzecim oraz za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące hasło oraz login Klienta.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane na stronie internetowej sklepu reklamy i informacje innych oprócz „Lnianego Sklepu” firm.

Odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody ponosi i rekompensatę zapewnia strona winna.

6. Wysyłanie informacji

Sprzedający Klientowi wszystkie zawiadomienia wysyła na adres poczty elektronicznej wskazanej w ankiecie rejestracyjnej/formularzu zamówienia Klienta.

Klient zawiadomienia oraz pytania wysyła Sprzedawcy na adres lub e-maila, które są podane w dziale „Kontakty”.

7. Zwrócić lub wymienić towar

Produkt można zwrócić w ciągu 14 dni od chwili otrzymania paczki z zamówieniem. Informację o chęci zwrócenia produktu można podać drogą mailową – na maila: info@lnianysklep.pl albo wypełnić formularz klikając link.

By zwrot był prawomocny, wystarczy poinformować nas pisemnie o zamiarze i przyczynie zwrotu/wymiany produktu. Zwracany produkt nie może być wykorzystany albo w jakiś sposób zniszczony przez nabywcę.

Produkt wykonany na zamówienie indywidualne nie podlega zwrotowi/wymianie.

Pieniądze za zwracany produkt przelewamy na konto Klienta w ciągu 10 dni roboczych od chwili dotarcia zwracanego produktu do nas – producenta.
Jeżeli zwracany produkt odpowiada zamówionemu produktowi – nie zwracamy kosztów dostawy produktu na adres Klienta ani kosztów dostawy zwrotu produktu do nas. Jeżeli Klient otrzymał produkt niezgodny z zamawianym albo otrzymany produkt ma wadę produkcyjną – to my pokrywamy wszystkie koszty dostawy: zarówno koszty dostawy na adres Klienta, jak i koszty dostawy zwrotu produktu dla nas.

Proszę zwrócić towar na ten adres: Birzu AB “Siulas” | Astravo ul. 17 | LT – 41190 | Birzai | Litwa

8. Postanowienia końcowe

Regulamin jest zgodny z przepisami prawa Republiki Litewskiej.

Ewentualne spory wynikłe między Klientem a Sprzedającym w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu będzie się odbywało zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej.
cross-circle