Mój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Suma Koszyka: 0,00 zł

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne 

Sklep internetowy „Lniany Sklep” o adresie internetowym  www.lnianysklep.pl  prowadzony jest przez litewską spółkę akcyjną „Siūlas”:

AB "Siūlas"
Biržai
Astravas 17
LT - 41190
Lietuva / Litwa

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Warunki zawierania Umowy o Sprzedaży 

 • Umowa uważana jest za zawartą z chwilą złożenia i opłacenia zamówienia w „Moim koszyczku” przez Klienta.
 • Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie mailowe, że zamówienie zostało przyjęte.
 • Każda zawarta Umowa o Sprzedaży jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych sklepu "Lniany Sklep".

3. Prawa i obowiązki 

   3.1 Klient ma prawo:

 • Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy o Sprzedaży, jeżeli o swej decyzji zawiadomi Sprzedającego na piśmie w okresie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem.
 • Jeżeli Klient otrzymał towar wadliwy albo niezgodny z towarem podanym w zamówieniu, Klient ma prawo:
  1. żądać u Sprzedającego nieodpłatnie usunąć wady produktu (dokonać naprawy produktu);
  2. żądać u Sprzedającego nieodpłatnie zamienić wadliwy produkt na produkt o odpowiedniej jakości;
  3. żądać u Sprzedającego odpowiednio zmniejszyć cenę produktu;
  4. jednostronnie zerwać umowę o sprzedaży i żądać zwrotu wpłaconej sumy za produkt.
 • Towar nie podlega zwrotowi i pieniądze nie są za niego zwracane, jeżeli towar był wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta.

   3.2 Klient się zobowiązuje:

 • Klient jest zobowiązany do nieudostępniania swego hasła oraz loginu osobom trzecim.
 • Klient powinien wprowadzać swoje dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym oraz aktualizować zmieniające się dane osobowe.
 • Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować warunki korzystania z usług sklepu internetowego "Lniany Sklep", nie powinien też naruszyć przepisów prawnych Republiki Litewskiej.

  3.3 Sprzedający ma prawo:

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług bez wcześniejszego uprzedzenia poprzez całkowite zablokowanie lub ograniczenie konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla stabilnego działania sklepu internetowego „Lniany Sklep”.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo, gdyby tego wymagały ważne nieprzewidziane wypadki, przerwać albo zatrzymać działalność sklepu internetowego z wcześniejszym zawiadomieniem zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie albo w zasadach działania sklepu internetowego. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną.

  3.4 Sprzedający zobowiązuje się:

 • Zapewnić Klientowi możliwości korzystania z usług sklepu internetowego "Lniany Sklep" na podstawie warunków omówionych w niniejszym Regulaminie.
 • Dostarczyć Klientowi zamówiony i opłacony towar na adres wskazany przez Klienta i w terminie podanym przez Sprzedającego w potwierdzeniu otrzymanego zamówienia.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych podanych przez Klienta w ankiecie rejestracyjnej/formularzu zamówienia sklepu internetowego.

4. Odpowiedzialność

 • Odpowiedzialność za zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym ponosi Klient. Jeżeli w podanych przez Klienta danych osobowych wkradł się błąd, odpowiedzialność za spowodowane tym faktem niedogodności ponosi Klient.

5. Odpowiedzialność

 • Odpowiedzialność za zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym ponosi Klient. Jeżeli w podanych przez Klienta danych osobowych wkradł się błąd, odpowiedzialność za spowodowane tym faktem niedogodności ponosi Klient.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania ze sklepu internetowego.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie swego hasła i loginu osobom trzecim oraz za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące hasło oraz login Klienta.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane na stronie internetowej sklepu reklamy i informacje innych oprócz „Lnianego Sklepu” firm.
 • Odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody ponosi i rekompensatę zapewnia strona winna.

6. Wysyłanie informacji

 • Sprzedający Klientowi wszystkie zawiadomienia wysyła na adres poczty elektronicznej wskazanej w ankiecie rejestracyjnej/formularzu zamówienia Klienta.
 • Klient zawiadomienia oraz pytania wysyła Sprzedawcy na adres lub e-maila, które są podane w dziale „Kontakty”.

7. Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest zgodny z przepisami prawa Republiki Litewskiej.
 • Ewentualne spory wynikłe między Klientem a Sprzedającym w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu będzie się odbywało zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Ta polityka prywatności (dalej – Polityka) reglamentuje podstawowe cele i zasady przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.lnianysklep.pl (dalej – Sklep) należącego do SA: „SIŪLAS” (dalej - Spółka).

2. Podając swoje dane osobowe w Sklepie Klient zgadza się, że Spółka będzie je przetwarzała w Polityce, w umowach kupna - sprzedaży w sposób oraz w celach zgodnych i przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych

3. Spółka gromadzi, przetwarza, przechowuje dane osobowe Klienta przy obecności jednej z następujących przyczyn:

– Klient wyraził zgodę;

– istnieje zobowiązanie umowne (umowa między Spółką a Klientem);

– w celu spełnienia wymogów prawnych.

4. Spółka szanuje prawo każdego Klienta do prywatności. Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane o zakupach i in.) są przetwarzane w następujących celach:

– umożliwić realizację zamówienia Klienta;

– umożliwić wystawienie odpowiedniego dokumentu finansowego (np. faktury);

– zidentyfikować, prowadzić dialog, rozwiązać problemy związane z nabywanymi produktami oraz ich dostawą;

– spełniać inne, zgodne z umową, zobowiązania;

– składać propozycje i udostępniać informację (w wypadku, gdy mamy otrzymaną zgodę Klienta, którą może zgodnie z życzeniem cofnąć lub zmienić w dowolnej chwili) i in.

5. Spółka może w celach statystycznych wykorzystywać dane niezwiązane bezpośrednio z osobą Klienta, tj. dane o nabytych produktach. Takie dane statystyczne będą gromadzone i przetwarzane w taki sposób, by nie odkryć tożsamości Klienta albo innych danych, które tę tożsamość pozwoliłyby ustalić.

6. Przetwarzając dane osobowe Klienta, Spółka wciela środki organizacyjne oraz techniczne, które zapewniają ochronę przed przypadkowym bądź bezprawnym zniszczeniem, korektą, ujawnieniem, a także przed dowolnym innym, niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem. Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu, drogą mailową albo przez telefon komórkowy nie może być jednakże zupełnie bezpieczne; przekazywanie informacji wymienionymi drogami jest urzeczywistniane na ryzyko własne Klienta.

7. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż tego wymagają obowiązujące przepisy prawne albo wymienione w p. 4 Polityki cele przetwarzania danych osobowych.

III. Udostępnianie danych osobowych

8. Spółka rezerwuje prawo do udostępnienia danych osobowych Klienta wyłącznie w następujących wypadkach: w celu urzeczywistnienia celów wymienionych w p. 4 (np. służbie kurierskiej); w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

9. W Sklepie Klient musi podać pełne i zgodne z prawdą dane osobowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku tego, że podał niepełne albo niezgodne z prawdą dane osobowe.

10. Klient ma prawo w dowolnej chwili usunąć albo skorygować informację podaną w formularzu kontaktowym.

11. Po podłączeniu się do Sklepu Klient ma prawo usunąć swoje konto. W tym wypadku dane o zamówieniach Klienta zostaną zniszczone albo staną się anonimowe po minięciu terminu przewidzianego w p. 7.

12. Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych zapewniają Klientowi wiele innych praw, z których może swobodnie korzystać, a my zapewnimy Mu taką możliwość (np.: prawo zapoznać się z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi Klienta, prawo nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu i in.)

13. Z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych można się zwrócić do administratora danych osobowych w Spółce:

– drogą mailową: duomenuapsauga@siulas.lt

– pocztą: AB "Siulas", Astravo g. 17, 41190 Birzai, Litwa.

V. Pliki cookies

14. Informujemy, że Sklep używa plików cookies, tj. pewna informacja zostaje automatycznie wpisana w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu. Przy powtórnej wizycie informacja zostaje przekazana Sklepowi. Wpisaną wcześniej informację wykorzystamy do zidentyfikowania Klienta, jako wcześniejszego użytkownika strony, w celach zbierania statystyki odwiedzin strony. Pliki cookies są również wykorzystywane w celach prewencji oszustw i in.

15. Klient ma prawo zgodzić się albo nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies. Daną wcześniej zgodę Klient może w dowolnej chwili odwołać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej i usuwając wpisane pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może niestety wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Sklepie.

VI. Postanowienia końcowe

16. Polityka działa od 25 maja 2018 roku. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany lub korekty Polityki oraz zobowiązuje się do ogłoszenia tego faktu na stronie podstawowej Sklepu.